9. júl 2018Rozhodnutie o povolení stavby "Prepojovací VTL plynovod Poľsko-Slovensko, líniová časť" viac 
 20.jún 2018Pozvánka na zasadnutie OZ viac 
 15.jún 2018OR HaZZ Michalovce vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru viac 
 6.jún 2018Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 viac 
 31.máj 2018 Stavebné povolenie - Rekonštrukcia plynovodov Oreské viac 
 29.máj 2018Pozvánka MDD 2018 viac 
 25.máj 2018Záverečný účetu za rok 2017 viac 
 21.máj 2018Záverečné stanovisko viac 
 7.máj 2018Pozvánka Deň matiek 2018 viac 
 27.apríl 2018Oznámenie o začatí uzemného a stavebného konania viac 
 23.apríl 2018Pozvánka na zasadnutie OZ viac 
 17.február 2018Oznámenie o začatí stavbného konania a nariadenia ústneho pojednavania viac 
 16.marec 2018Návrh Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja viac 
 05.marec 2018Oznámenie o zrušení trvalého pobytu viac 
 22.február 2018Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub krovín v k.u Oreské viac 
 20.február 2018Pozvánka na zasadnutie OZ viac 
 2.február 2018Pozrite si VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na uzemí obce Oreské viac 
 15.január 2018Pozrite si Plán zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti pre rok 2018 viac 
 15.január 2018Pozvánka na detský karneval viac 
 11.január 2018Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje viac 
 22.12.2017Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020 viac 
 3.december 2017Pozývame Vás na podujatie Rozsvietenie vianočného stromčeka a Mikuláša viac 
 23.11.2017Pozvánka na zasadnutie OZ viac 
 13.11.2017Voľby do VÚC 2017 viac 
 14.11.2017Návrh rozpočtu na rok 2018 viac 
 4.september 2017Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva viac 
 24.august 2017Pozrite si Oznámenie-rozhod. o územnom konaní ... viac 
 10.júl 2017Pozrite si oznámenie o začatí územného konania. viac 
 23.júna 2017Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva viac 
 7.6.2017Plán kontrolnej činnosti HK viac 
 7.6.2017Pozvánka MDD 2017 viac 
  2. marec 2017 Územný plán KSK viac  
  8. február 2017 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oreské viac  
  7. február 2017 Pozvánka na Detský karneval viac  
  12. január 2017 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac  
  4. január 2017 Pozrite si Plán zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností pre rok 2017 viac  
  23. december 2016 Pozrite si plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 viac  
  21. december 2016 Pozrite si návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN è.1/2016 viac  
  5. december 2016 Pozývame Vás na zasadnutie OcZ...  
  2. december 2016 Pozývame Vás na Silvestrovskú zábavu v Oreskom  
  30. november 2016 Pozývame Vás na podujatie Rozsvietenie vinaoèného stromèeka a Mikulᚠ 
  25. november 2016 Pozrite si návrh dodatku è.1 k VZN o miestnych daniach viac  
  25. november 2016 Pozrite si návrh dodatku è.1 k VZN o poplatkoch vyberaných obcou viac  
  25. november 2016 Pozrite si návrh rozpoètu obce Oreské na rok 2017... viac  
  25. november 2016 Pozrite si návrh rozpočtu obce Oreské na rok 2017... viac  
  20. október 2016 Poďkovanie Nadácii SPP za finanèný príspevok viac  
  19. september 2016 Pozývame Vás na zasadnutie OcZ...  
  25. august 2016 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  30. júl 2016 Pozrite si noviny Pod Bukovinou...  
  6. jún 2016 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  26. máj 2016 Pozývame Vás na oslavu Dòa detí 28. mája 2016 o 13:30  
  26. máj 2016 Pozrite si návrh VZN è. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oreské... viac  
  1. apríl 2016 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  17. marec 2016 Pozrite si návrh VZN è. 4/2016 o slobodnom prístupe k informáciám... viac  
  15. marec 2016 Pozrite si návrh VZN è. 3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Oreské... viac  
  14. marec 2016 Pozrite si návrh VZN è. 1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Oreské – Prevádzkový poriadok pohrebiska... viac  
  26. február 2016 OZNÁMENIE o zaèatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov v k. ú. Oreské viac  
  19. február 2016 OZNÁMENIE: Závereèné stanovisko k projektu Prepojovací plynovod PoŸsko – Slovensko. viac  
  21. december 2015 Obecné zastupiteŸstvo v Oreskom na svojom zasadnutí... viac  
  18. december 2015 Pozrite si návrh rozpoètu obce Oreské na rok 2016... viac  
  10. december 2015 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  10. december 2015 OZNAM PRE POTREBY POLITICKÝCH STRÁN:
Doruèovanie oznámenia o delegovaní èlena a náhradníka do okrskovej ebnej komisie obce Oreské  pre „Voľby  do národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016“ na e-mail adresu: oreske@3gpsnet.sk
   
  25. november 2015 Pozrite si návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady... viac  
  22. november 2015 ROHODNUTIE predsedu NRSR o vyhlásení volieb do NRSR viac  
  19. november 2015 Pozrite si návrh rozpoètu obce Oreské na rok 2016... viac  
  18. november 2015 Pozrite si návrh VZN o výlepných miestach na vylepovanie volebných a reklamných plagátov... viac  
  3. november 2015 Obecné zastupiteŸstvo v Oreskom na svojom zasadnutí... viac  
  2. november 2015 Pozrite si návrh VZN o urèení súpisného èísla... viac  
  26. október 2015 Pozrite si návrh VZN o sažnostiach a petíciách... viac  
  21. október 2015 POZVÁNKA: Pozývame Vás na verejné zhromaždenie obèanov obce Oreské, ktoré sa uskutoèní v nedeŸu 25. 10. 2015 o 17:00 v spoloèenskej miestnosti. viac  
  20. október 2015 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  18. september 2015 OZNÁMENIE o zaèatí stavebného konania viac  
  11. september 2015 Obecné zastupiteŸstvo v Oreskom na svojom zasadnutí... viac  
  31. august 2015 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  19. august 2015 OZNÁMENIE: Prepojovací plynovod PoŸsko – Slovensko – správa o hodnotení. Správa o hodnotení je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Oreskom. viac  
  8. júl 2015 Obecné zastupiteŸstvo v Oreskom zasadlo tohto roku tretíkrát... viac  
  12. jún 2015 Obec Oreské a PZ Javorina Oreské Vás pozývajú na Výstup na Jasenovský hrad  
  12. jún 2015 Obecné zastupiteŸstvo v Oreskom na svojom zasadnutí... viac  
  7. máj 2015 Pozývame Vás na oslavu Dòa matiek 10. mája 2015 o 15:00. V programe vystúpi DFSk Hatalovèan a deti a mládež z obce Oreské.    
  20. apríl 2015 Obecné zastupiteŸstvo v Oreskom zasadlo tohto roku tretíkrát... viac  
  31. marec 2015 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  19. marec 2015 Obecné zastupiteŸstvo na svojom druhom riadnom tohtoroènom zasadnutí... viac  
  9. marec 2015 Obecné zastupiteŸstvo v Oreskom vyhlasuje voŸbu hlavného kontrolóra obce Oreské. VoŸba sa uskutoèní 7. 4. 2015 na zasadnutí OcZ... viac  
  19. február 2015 Obecné zastupiteŸstvo sa zíšlo na prvom riadnom zasadnutí v roku 2015 ... viac  
  7. február 2015 Pozrite si nové zloženie komisií OcZ, ich náplò práce... viac  
  26. január 2015 Pozývama Vás na Detský karneval s diskotékou, ktorý sa uskutoèní v Spoloèenskej miestnosti v obci Oreské v nedeŸu 1.2.2015 o 15:00 hod.  
  27. december 2014 SILVESTER 2014: Starostka obce a poslanci obecného zastupiteŸstva Vás pozývajú na SILVESTROVSKÉ POSEDENIE, ktoré sa uskutoèní v Spoloèenskej miestnosti v obci Oreské dòa 31.12.2014 o 20:00 hod. Teši sa môžete na ...  
  27. november 2014 Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteŸstva, na ktorom sa ujme funkcie novozvolená starostka obce a poslanci Obecného zastupiteŸstva.    
  19. november 2014 Obecné zastupiteŸstvo zasadlo v tomto volebnom období poslednýkrát... viac  
  4. november 2014 Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteŸstva, posledné v tomto volebnom období.    
  16. október 2014 Chcete vedie, kto bude riadi obec po voŸbách? Tu je zoznam kandidátov na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteŸstva.    
  10. október 2014 Na riadnom zasadnutí OcZ ... viac  
  12. august 2014 OZNAM: Dôležité informácie k voŸbám do orgánov samosprávy obce ... viac  
  1. júl 2014 Na riadnom zasadnutí OcZ ... viac  
  28. máj 2014 Pozrite si, ako to vyzeralo na tohtoroènej oslave Dòa matiek ... viac    
  21. marec 2014 Na riadnom zasadnutí OcZ ... viac  
  11. január 2014 Kalendár zberu odpadu pre rok 2014 nájdete tu.    
  23. december 2013 Pozývame Vás na vianoèné posedenie pri jedlièke... viac    
  23. december 2013 Na riadnom zasadnutí schválilo OcZ dve VZN,... viac  
  8. novembra 2013 Obecné zastupiteŸstvo na svojom riadnom zasadnutí... viac  
  8. novembra 2013 Pozrite si prevádzkový poriadok novozriadenej obecnej posilòovne...  
  5. augusta 2013 Obecné zastupiteŸstvo na svojom riadnom zasadnutí schválilo okrem iného aj Závereèný úèet obce Oreské za rok 2012... viac  
  8. júl 2013 Pozývame Vás na valné zhromaždenie lesného pozenkového spoloèenstva... viac  
  13. máj 2013 Pozývame Vás na oslavu Dòa matiek... viac    
  13. máj 2013 Na riadnom zasadnutí OcZ... viac  
  22. marec 2013 Pozrite si rozpoèet obce Oreské schválený Obecným zastupiteŸstvom.  
  4. február 2013 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na riadnom zasadnutí, kde okrem iného schválilo zmeny vo viacerých VZN.  
  29. december 2012 Pozývame Vás spoloène privíta nový rok 2013 – zaèíname 31.12. o 19:00. viac    
  29. december 2012 Informácie o zbere odpadu v roku 2013 nájdete tu.    
  28. december 2012 Oznámenie o zámere: Obec Oreské ... viac    
  3. december 2012 Na svojom mimoriadnom zasadnutí Obecné zastupiteŸstvo v Oreskom prejednávalo situáciu okolo ažby dreva v lese Ivanoška.  
  12. november 2012 Obecné zastupiteŸstvo sa svojom riadnom zasadnutí okrem iného upravilo rozpoèet obce na rok 2012 a schválilo VZN è. 14/2012 o správnych poplatkoch (prehŸad spávnych poplatkov).  
  16. august 2012 Pozrite si Výročnú správu obce Oreské za rok 2011.    
  16. august 2012 Obecný úrad vyhlasuje výzvu na ... viac    
  16. august 2012 Preèítajte si uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteŸstva.  
  10. júl 2012 Pozrite si Závereèný úèet obce za rok 2011.    
  5. jún 2012 Obecný úrad vyhlasuje obchodnú verejnú súaž na prenájom... viac    
  5. jún 2012 Preèítajte si podrobnosti z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteŸstva.  
  30. máj 2012 Pozrite si, ako to vyzeralo na oslave Dòa matiek.    
  2. apríl 2012 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na mimoriadnom zasadnutí, na ktorom schválilo cenové ponuky na dokumentáciu súvisiacu s protipovodòovými opatreniami.  
  15. marec 2012 V predèasných voŸbách do NRSR zo 405 oprávnených volièov platný hlasovací lístok odovzdalo 261. Pozrite si podrobné výsledky hlasovania v našej obci.    
  6. marec 2012 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na riadnom zasadnutí, okrem iného schválilo VZN è. 13/2012 o organizácii miesteho referenda.  
  17. január 2012 Aktuálne èíslo obecných novín Pod Bukovinou si môžete preèíta aj na internete...  
  29. december 2011 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na závereènom riadnom zasadnutí v roku 2011, kde o. i. schválilo aj rozpoèet obce Oreské na rok 2012.  
  27. december 2011 Kalendár zberu odpadu pre rok 2012 nájdete tu.    
  9. december 2011 Obecné zastupiteŸstvo na svojom zasadnutí 1. 12. 2011 schválilo VZN è. 11/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN è. 12/2011 o poplatkoch vyberaných obcou.    
  9. november 2011 Pozrite si podrobný návrh rozpoètu obce Oreské na rok 2012.    
  23. september 2011 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na mimoriadnom zasadnutí.  
  23. september 2011 Pozrite si aktuálny sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou Oreské.    
  2. september 2011 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na treom tohoroènom riadnom zasadnutí.  
  5. august 2011 V uplynulých dòoch vyšlo historicky prvé èíslo obecných novín Pod Bukovinou.  
  23. jún 2011 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na mimoriadnom zasadnutí.  
  5. jún 2011 Za budovou spoloèenskej miestnosti bolo slávnostne otvorené detské ihrisko. foto  
  31. máj 2011 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na druhom tohoroènom riadnom zasadnutí. Okrem iného zvolilo hlavnú kontrolórku obce a knihovníèku Obecnej knižnice.  
  15. apríl 2011 V najbližších dòoch bude vybudované v našej obci detské ihrisko. Ako bude vyzera, si môžete pozrie tu.  
  3. marec 2011 Obec Oreské vyhlasuje voŸbu hlavného kontrolóra obce na 27. 5. 2011.    
  3. marec 2011 Obec Oreské vyhlasuje konkurz na pracovné miesto knihovníka na 27. 5. 2011.    
  28. február 2011 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na prvom tohoroènom riadnom zasadnutí. Okrem iného schválilo VZN è. 10/2011 – „Povodòový plán záchranných prác obce Oreské“.  
  27. január 2011 Od 1. januára 2011 vyplýva obciam podŸa zákona è. 546/2010 Zb. povinnos zverejòova dokumenty týkajúce sa finanèných vzahov obcí. Obec Oreské preto zverejòuje zmluvy, faktúry a objednávky súvisiace s èinnosou obce.    
  21. december 2010 Novozvolené obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na svojom ustanovujúcom zasadnutí, na ktorom okrem iného zriadilo 6 komisií a zvolilo ich èlenov.  
  14. december 2010 Oboznámte sa so zmenami súvisiacimi so zberom odpadu v roku 2011. viac    
  28. november 2010 Vo voŸbách do samosprávy obcí bol za starostu obce Oreské zvolený Milan Havrilèák a za poslancov OcZ boli zvolení Miroslav Harvilèák, Michal Chorcholiè, Ján Béreš, Matúš Šimko a Eva Havrilèáková. Pozrite si podrobné výsledky.    
  12. november 2010 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na piatom tohoroènom riadnom zasadnutí. Okrem iného schválilo pozmenený rokovací poriadok.  
  8. október 2010 Miestna volebná komisia zaregistrovala 3 kandidátov na funkciu starostu obce, o 5 poslaneckých kresiel sa bude uchádza 16 kandidátov.    
  31. august 2010 Oznámenie: Rozhodnutím predsedu NR SR è. 225/2010 boli vyhlásené voŸby do orgánov samosprávy obcí na deò 27. november 2010. viac    
  20. august 2010 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na štvrtom tohoroènom riadnom zasadnutí.  
  28. jún 2010 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na treom tohoroènom riadnom zasadnutí.  
  30. apríl 2010 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na druhom tohoroènom riadnom zasadnutí.  
  1. marec 2010 Do platnosti vstúpili Zásady hospodárenia obce schválené OcZ na zasadnutí 26. 2. 2010. Ponúkame Vám ich úplné znenie.  
  26. február 2010 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na prvom tohoroènom riadnom zasadnutí.  
  13. február 2010 V týchto dòoch bola spustená oficiálna stránka obce Oreské. Veríme, že sa stane zdrojom užitoèných informácii pre obyvateŸov i turistov.    
         
         
         
         
         
         
         
 
Vývoz odpadu
TKO
7. 3. 2017
separovaný odpad
zmiešané plasty
16. 3. 2017
Cestovné poriadky

Michalovce – Oreské
– Staré – Strážske

a späť
Samospráva

Košický
samosprávny kraj
Rímskokat. cirkev
Rozpis sv. omší
  Aktuálne verejné obstarávania obce Oreské
  Úradné oznamy
  Harmonogram vývozu odpadu
  63402 návštev
 
1 online
  in-pocasie.sk
 
 
Google
 
Kurzový lístok EUR
19. 7. 2018
USD 1,1588
CZK 25,920
GBP 0,89298
HUF 325,77
PLN 4,3280
HRK 7,3938

  zdroj: ECB